Archiwum: Różne
   

  Jakość danych w INSPIRE  
   

Podczas sesji zamknięcia XX Konferencji PTIP z cyklu GEOINFORMACJA W POLSCE, która odbyła się w Warszawie w dniach 4-6 listopada 2010 r., została przeprowadzona dyskusja na temat jakości danych w INSPIRE. Uczestnicy dyskusji w liczbie ok. 80 osób reprezentujących polskie środowisko INSPIRE, po zapoznaniu się z pytaniami zawartymi w rozdziale 6.1 dokumentu dyskusyjnego Komisji Europejskiej Data quality in INSPIRE: from requirements to metadata, 2010-10-04, przyjęli załączone wnioski.

Różne
18-11-2010

  Krakowska Deklaracja INSPIRE  
   

PTIP uprzejmie informuje, że podczas sesji zamknięcia IV Konferencja INSPIRE nt. “INSPIRE as a framework for cooperation”, zorganizowanej przez Komisję Europejską przy współdziałaniu Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, która odbyła się w Krakowie w dniach 23-25 czerwca 2010 r. została podpisana Krakowska Deklaracja INSPIRE.
Do pobrania tekst tej deklaracji w języku polskim.

Różne
27-08-2010

  V Posiedzenie Komisji Geomatyki Górniczej  
   

PTIP uprzejmie informuje, że w dniu 1 lipca 2010 r. na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej odbyło się V Posiedzenie Komisji Geomatyki Górniczej Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej. Wiecej informacji w załączonym pliku.

Różne
27-08-2010

  PROJEKTY NOWYCH PRZEPISÓW I WYTYCZNYCH INSPIRE  
   

Opracowane zostały projekty dalszych czterech dokumentów INSPIRE. Ewentualne uwagi należy kierować do SDIC PTIP na adres ptip@ptip.org.pl w terminie do dnia 10 kwietnia 2009 roku.
INSPIRE Draft Download Services Implementing Rule (Version 2.0)
INSPIRE Draft Technical Guidance Download Services (Version 1.0)
INSPIRE Draft Transformation Implementing Rule (Version 2.0)
INSPIRE Draft Technical Guidance Coordinate Transformation (Version 1.0)

Różne
27-02-2009
(Czytaj więcej...)

  SPECYFIKACJE DANYCH INSPIRE  
   

W związku z podjęciem testowania specyfikacji danych w zakresie pierwszej grupy tematycznej opublikowane zostały i mogą być pobrane niżej wymienione dokumenty:
Draft Structure and Content of the Implementing Rules on Interoperability of Spatial Data Sets and Services
GML Application Schemas

Różne
05-01-2009
(Czytaj więcej...)

  ROZPORZADZENIE KOMISJI (WE) NR 1205/2008  
   

Uprzejmie informujemy, że opublikowany został tekst angielski, a także polski, Rozporządzenia Komisji Europejskiej Nr 1205/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie metadanych. Teksty te są dostępne w dziale ZASOBY jako dokumenty elektroniczne publiczne.

Różne
09-12-2008

  Zaproszenie do wzięcia udziału w konkursie  
   

W ramach programu eSDI-NET+ organizowany jest konkurs dotyczący wdrażania regionalnych i lokalnych infrastruktur informacji przestrzennej (SDI). O szczegółach informuje zaproszenie oraz formularz zgłoszeniowy.

Różne
16-11-2008

  Rozwój witryny PTIP  
   

Witryna PTIP została wzbogacona o nowy dział REPOZYTORIUM.
Repozytorium Geomatyki stanowi powszechnie dostępną cyfrową bibliotekę Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej. Udostępnione zostało w lutym 2008 roku z dostępem do ok. 350 plików z artykułami opublikowanymi w Rocznikach Geomatyki w latach 2003-2007.

Różne
13-03-2008

  PUBLIKOWANIE PRAC RADY DS. IMPLEMENTACJI INSPIRE  
   

Uprzejmie informujemy, że aktualne wyniki prac Rady ds. Implementacji INSPIRE publikowane są w dziale Rada INSPIRE witryny Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii pod adresem
http://www.gugik.gov.pl/gugik/w_pages/w_doc_idx.php?loc=69

Różne
03-08-2007

  RADA DS. IMPLEMENTACJI INSPIRE (2)  
   

W dniu 2 lipca 2007 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Rady ds. Implementacji INSPIRE, która powołana została zarządzeniem nr 13 Głównego Geodety Kraju. Międzyresortowy charakter tej Rady, znajdujący swój wyraz w jej założeniach, naświetlił przewodniczący Rady prof. Jerzy Gaździcki.
Wynikiem tego posiedzenia jest dokument przyporządkowujący tematy INSPIRE organom centralnej administracji rządowej.

Różne
05-07-2007

  RADA DS. IMPLEMENTACJI INSPIRE (1)  
   

Z inicjatywy Głównego Geodety Kraju i odbyło się w dniu 21 czerwca w GUGiK posiedzenie organizacyjne Rady ds. Implementacji INSPIRE. W posiedzeniu udział wzięli delegowani przedstawiciele kilkunastu ministerstw oraz urzędów i instytucji centralnych, w tym MB, MKiDN, MOŚ, MRR, MSWiA, ARIMR, GDDKiA, GIOŚ, GUS, PIG.

Różne
27-06-2007

  Dyrektywa INSPIRE weszła w życie  
   

Z przyjemnością informujemy, że dyrektywa INSPIRE została opublikowana w Official Journal of the European Union, L 108, Vol. 50. z datą 25.04.2007 i weszła w życie z dniem 15.05.2007.
Teksty dyrektywy INSPIRE w wersji językowej angielskiej i polskiej są bez przeszkód dostępne na oficjalnej stronie intenetowej Parlamentu Europejskiego pod adresem http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2007:108:SOM:EN:HTML

Różne
06-06-2007

  Stanowisko SDIC PASI  
   

W dziale ZASOBY (dokumenty elektroniczne zastrzeżone) umieszczone zostały uwagi SDIC PASI (PTIP) do projektu przepisów implementacyjnych INSPIRE dotyczących metadanych.

Różne
27-03-2007

  Normy ISO  
   
Zgodnie z prośbą prof. dr hab. W. Pachelskiego, Przewodniczącego KT 297 ds. Informacji geograficznej PKN, informujemy, że ogólnie dostępnymi miejscami zakupu norm ISO są witryny www.iso.org oraz www.pkn.pl. Z treścią norm można się również zapoznać w czytelni OIN przy ul. Świętokrzyskiej 14 w Warszawie.
Różne
15-02-2007

  Dyrektywa INSPIRE w języku polskim  
   

Z przyjemnością upowszechniamy tekst w języku polskim Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE), w wersji zaakceptowanej przez komitet pojednawczy, o którym mowa w art.251, ust.4 Traktatu WE.
Źródło: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej (UKIE).

Różne
20-01-2007

  Studium Podyplomowe GIS w Szczecinie  
   

Wydział Informatyki Politechniki Szczecińskiej ogłasza zapisy na Studium Podyplomowe Systemów Informacji Geograficznej w roku akademickim 2006/2007. Studium przeznaczone jest dla użytkowników i projektantów GIS. Więcej informacji pod adresem http://gis.wi.ps.pl.

 

Różne
09-12-2006

  Porozumienie w sprawie dyrektywy INSPIRE  
   

Z przyjemnością informujemy, że Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej w nocy z dnia 21 na 22 listopada osiągnęły porozumienie określające treść dyrektywy INSPIRE. Tym samym zakończył się okres trudnych negocjacji o kluczowym znaczeniu i otworzona została droga do dalszych konkretnych działań legislacyjnych i wdrożeniowych. Więcej informacji o osiągniętym porozumieniu można znaleźć w witrynie www.ec-gis.org/inspire/

 

Różne
22-11-2006

  Mazowieckie Forum Geoinformacji  
   

UNEP/GRID-Warszawa przy wsparciu Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej oraz w uzgodnieniu z Geodetą Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. “Mazowieckie Forum Geoinformacji”.
Celem projektu jest utworzenie internetowej bazy danych o osobach i instytucjach zajmujących się geoinformacją na Mazowszu, oraz o projektach GIS realizowanych przede wszystkim na terenie województwa, których wyniki mogą wspomagać pracę administracji w województwie mazowieckim.
Szczegóły można znaleźć na stronie http://www.forumgis.pl/ w dziale: O MFG.


Różne
14-11-2006

  POŻEGNANIE  
   

Z głębokim żalem żegnamy zmarłą w dniu 1 września 2006 roku dr inż. Janinę Deryło-Stępniak, byłą kierowniczkę zakładu w Centrum Informatycznym Geodezji i Kartografii, zasłużoną dla rozwoju osnów geodezyjnych w Polsce i Iraku, stanowiącą wzór solidności i życzliwości.
Uroczystości żałobne rozpoczną się 5 września 2006 roku o godz. 12.00 w kościele św. Augustyna przy ul. Nowolipki 18 w Warszawie, po których nastąpi wyprowadzenie Zwłok do grobu rodzinnego na Cmentarzu parafialnym w Tarchominie, ul. Józefa Mehoffera. Wszyscy zainteresowani mogą skorzystać z autokaru, który zostanie podstawiony pod kościołem św. Augustyna i po zakończeniu uroczystości pod ten kościół wróci.

Różne
02-09-2006

  PTIP członkiem OGC  
   

Z przyjemnością informujemy, że 1 marca 2006 roku Towarzystwo nasze zostało przyjęte w poczet członków Open Geospatial Consortium (OGC) i korzysta z praw członka stowarzyszonego (Associate Member). W ten sposób ułatwione zostanie korzystanie w Polsce z bogatego i wartościowego dorobku tej powszechnie znanej i cenionej międzynarodowej organizacji oraz uczestniczenie w jej aktualnej działalności.


Różne
25-05-2006

  Badanie dostępności metadanych w Polsce  
   

SDIC PASI będzie uczestniczyć w badaniu zasobów metadanych oraz ich dostępności. Badanie zostanie pilnie wykonane w ramach INSPIRE Metadata Survey. Szczegóły wyjaśnia pismo okólne prof. Jerzego Gaździckiego.

Różne
22-05-2006

  Studia podyplomowe SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ  
   

PTIP uprzejmie informuje, że Instytut Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach i Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych w Gliwicach organizują studia podyplomowe SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.ispik.pl/studiapodyplomowe.

Różne
22-05-2006

  Rozwój witryny PTIP  
   

Witryna PTIP została wzbogacona o nowe działy i informacje.
Część angielską rozbudowano o wybrane wiadomości (NEWS).
W części polskiej wprowadzony został nowy dział ROCZNIKI zawierający informacje dla czytelników i autorów Roczników Geomatyki. W dziale ZASOBY rozszerzone zostały informacje wydawnicze o poszczególnych zeszytach tego czasopisma. Internetowy leksykon geomatyczny został rozszerzony o zbiór logicznie spójnych ponad 160 nowych pojęć dotyczących informacji geoprzestrzennej autorstwa dr hab. Janusza Michalaka.

 

Różne
27-04-2006

  ODPOWIEDŹ MINISTRA  
   

W związku z rezolucją III Ogólnopolskiego Sympozjum Geoinformacyjnego Pan Piotr Styczeń, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu i Budownictwa, podziękował za przedstawione w rezolucji propozycje, informując, że będą one szczegółowo przeanalizowane w pracach nad założeniami polityki państwa w dziedzinie geodezji i kartografii. Pismo do Ministra w tej sprawie z załączoną rezolucją oraz nadesłana odpowiedź znajdują się w dziale ZASOBY elektroniczne.

Różne
07-02-2006

  Ortofotomapa Warszawy  
   
Z przyjemnością informujemy, że Komisja Technologii Interoperacyjnych PTIP działająca pod przewodnictwem dra Janusza Michalaka uruchomiła internetową, wysokorozdzielczą ortofotomapę Warszawy, korzystając z danych DigitalGlobe oraz technologii Google, z uwzględnieniem funkcji płynnego przesuwania obszaru widzialności i płynnej zmiany skali. Ortofotomapa dostępna jest na stronie http://testbed.ptip.org.pl/ortofotomapa i otwiera się ukazując Bibliotekę Narodową, miejsce III Ogólnopolskiego Sympozjum Geoinformacyjnego, Warszawa, 7-9 listopada 2005 roku.

Różne
25-10-2005

  Badanie opinii  
   
Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej, działając wspólnie z Magazynem Geoinformacyjnym GEODETA, podejmuje akcję badania opinii na temat rozwoju geodezji, kartografii, katastru i geomatyki oraz praktycznego stosowania geoinformacji w Polsce. Wszyscy zainteresowani rozwojem w tych dziedzinach proszeni są o wypełnienie ankiety i odesłanie jej pocztą elektroniczną na adres ewamusial@ptip.org.pl do końca września 2005 roku.
Ankieta jest anonimowa, nazwiska i adresy respondentów nie będą ujawniane.

Różne
17-09-2005

  Tekst Dyrektywy INSPIRE uzgodniony w Radzie UE  
   
Prace nad Dyrektywą INSPIRE prowadzone są równolegle w Radzie Unii Europejskiej i Parlamencie Europejskim. W dniu 24 czerwca 2005 roku Rada ds. Środowiska w wyniku porozumienia politycznego przyjęła tekst Dyrektywy INSPIRE 24.06.05, który dostępny jest dla członków PTIP w dziale Zasoby.
Różne
08-07-2005

  Rejestracja SDIC PASI  
   
W odpowiedzi na apel Komisji Europejskiej Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej utworzyło Społeczność Wspólnego Zainteresowania Danymi Przestrzennymi (Spatial Data Interest Community - SDIC) o akronimie PASI (Polish Association for Spatial Information).Społeczność ta została formalnie zarejestrowana i obejmuje kilkanaście organizacji współpracujących z PTIP, głównie członków wspierających.

Różne
08-07-2005
(Czytaj więcej...)

  Odrzucenie projektu ustawy  
   
Komisja Infrastruktury oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej na wspólnym posiedzeniu w dniu 17 czerwca 2005 roku uchwaliły wniosek o odrzucenie przez Sejm projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Różne
08-07-2005

  Prawo geodezyjne i kartograficzne  
   
Sejmowa podkomisja nadzwyczajna działająca pod przewodnictwem posła Andrzeja Szarawarskiego zakończyła opracowanie nowego projektu ustawy gruntownie zmieniającej ustawę Prawo geodezyjne i kartograficzne. Niezależnie od dalszych losów tego projektu należy go uznać za godny uwagi wynik trudnych i dlugotrwałych obrad, w których przedstawicielem PTIP był prof. Jerzy Gaździcki. Propozycje PTIP zostały w znacznym stopniu uwzględnione, m.in. w artykułach 2, 7, 7a, 10a, 10b i 10c. Pozostaje mieć nadzieję, że w toku dalszych prac legislacyjnych opinia PTIP będzie również uwzględniona w zapisach dotyczących fotogrametrii i teledetekcji.
Różne
30-04-2005

  Akcja Góra Kościuszki  
   
W związku z artykułami publikowanymi w Rzeczpospolitej (m.in. w Plus Minus, 30.10.2004) w sprawie zamiarów zmiany nazwy Góry Kościuszki, Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej podjęło akcję protestacyjną zbierając podczas XIV Konferencji PTIP na temat „Geoinformacja w Polsce” (3-5.11.2004) 71 podpisów pod listem skierowanym do ambasadora Australii w Polsce. W wyniku tej akcji otrzymaliśmy pismo od ambasadora Australii wraz z załączonymi zwięzłymi, wyczerpującymi i interesującymi wyjaśnieniami . Zatem naszą akcję i jej skutki można już ocenić pozytywnie.

Różne
26-04-2005

  100 000 odwiedzin  
   
PTIP z przyjemnością informujemy, że w okresie minionych dziesięciu miesięcy funkcjonowania naszej witryny liczba jej odwiedzin przekroczyła 100 000. Dziękujemy wszystkim naszym gościom za zainteresowanie. Zapraszamy do czynnego uczestniczenia w prowadzeniu działów witryny oraz wzbogacaniu jej treści.
Różne
20-01-2005

  Prawo geodezyjne i kartograficzne – stanowisko 8 ekspertów  
   
Przedstawiamy stanowisko ośmiu ekspertów dotyczące wprowadzenia do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne zapisów w sprawie krajowej infrastruktury informacji przestrzennej. Stanowisko to zostało oficjalnie przekazane Panu Andrzejowi Szarawarskiemu, Przewodniczącemu Podkomisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Różne
20-01-2005

  Dostępność dokumentów elektronicznych  
   
W związku z prośbami gości naszej witryny, m. in. licznych studentów, Towarzystwo upowszechnia większość swoich dokumentów elektronicznych. Wprowadzono nową strukturę działu ZASOBY obejmującą obszerny zbiór dokumentów publicznych, do których można obecnie uzyskać dostęp bez stosowania hasła. Korzystanie z tego zbioru ułatwiają funkcje sortowania i wyszukiwania.
Różne
18-09-2004

  Nowy Zespół ds. Infrastruktury IP  
   
W dniu 14 września 2004 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu ds. Infrastruktury Informacji Przestrzennej jako ciała doradczego i opiniodawczego Głównego Geodety Kraju.
Różne
15-09-2004
(Czytaj więcej...)

  Projekt dyrektywy INSPIRE  
   
Uprzejmie informujemy, że w dziale ZASOBY naszej witryny opublikowane zostały tekst w języku angielskim oraz tłumaczenie na język polski akceptowanego przez Komisję Europejską projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii określającej infrastrukturę informacji przestrzennej w Krajach Wspólnoty (INSPIRE).
Tłumaczenie zostało wykonane w Instytucie Geodezji i Kartografii przez dra inż. Zbigniewa Bochenka.

Różne
24-08-2004

  Internetowy leksykon geomatyczny  
   
Z przyjemnością informujemy, że zgodnie z planem uruchomiony został Internetowy leksykon geomatyczny. W stosunku do opublikowanej dwa lata temu wersji książkowej zawiera on około stu haseł nowych lub zaktualizowanych. Wprowadzone zmiany wynikają głównie z projektu dyrektywy INSPIRE oraz z norm ISO serii 19100, które przyjmowane są obecnie jako normy europejskie i polskie zarazem.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do korzystania z leksykonu.

Różne
13-08-2004

  Standardy ISO Informacja Geograficzna  
   
Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej opiniuje standardy ISO z dziedziny Informacja Geograficzna, które planuje się przyjąć jako normy europejskie i jednocześnie polskie. Ich teksty zostały umieszczone w dziale ZASOBY (elektroniczne).
Członkowie Towarzystwa proszeni są o wzięcie udziału w przygotowaniu tej opinii.
Pod względem merytorycznym sprawę prowadzi przewodniczący Komisji Technologii Interoperacyjnych dr Janusz Michalak.
Różne
09-08-2004

  Wstępne uruchomienie witryny PTIP  
   
Zgodnie z planem uruchomiona zostaje wstępnie nowa witryna PTIP, która ma się stać: a) narzędziem pracy Towarzystwa, jego komisji i zespołów oraz poszczególnych członków, b) źródłem informacji dla szerokiego kręgu osób zainteresowanych geomatyką - producentów i użytkowników geoinformacji, wykładowców i studentów.
Różne
23-01-2004
(Czytaj więcej...)

[ Wróć do pierwszej wiadomości ]